Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów “Użytkowników” Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania tych danych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.dziennoc.pl jest Firma PHU Katarzyna Szewczyk z siedzibą w Dzikowicach 118 67-300 Szprotawa, adres poczty elektronicznej: sklep@dziennoc.pl, posługująca się nr NIP 612-172-52-48, nr REGON 384506822, zwana dalej ”Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Wszelkie pytania dotyczące zasad bezpieczeństwa danych Użytkowników należy kierować drogą mailową na adres Sprzedającego: sklep@dziennoc.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 736-839-725.
 4. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany oraz aktualizacji niniejszej Polityki.

II. CELE, ZAKRES I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Celem gromadzenia danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, składanie zamówień i możliwość otrzymywania Newslettera.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, a w szczególności jest za nie odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem;
  b) zbierane dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu;
  e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 3. Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
  Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO :
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a) marketingu bezpośredniego usług lub produktów oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku marketingu za pośrednictwem kanałów elektronicznych oraz podejmowania decyzji marketingowych
  w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) realizacji zawartych przez Administratora z Użytkownikiem umów lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawych, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur VAT/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji czy zwrotów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d) ustalenie, obrony lub dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  e) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a jeżeli obowiązek weryfikacji wynika także z przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  f) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w zakresie związanym z ustaleniem sposobu korzystania przez Użytkownika z usług Administratora (podstawa prawna: art. ust. lit. f RODO);
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
  a) marketingu bezpośredniego usług lub produktów oferowanych przez Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
  b) realizacji zawartych przez Administratora z Klientem umów lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – do czasu zakończenia realizacji tych działań, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora;
  c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawych, w szczególności: wystawiania i przechowywania dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, w tym przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  d) ustalenia , obrony lub dochodzenia roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa;
  e) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres konieczny do przeprowadzenia weryfikacji, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora;
  f) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody- w zakresie w jakim zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
  Po upływie ww. terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być lub będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie teleinformatyczne dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, firmy świadczące usługi doradcze, prawne lub marketingowe, jak również podmioty, organy lub instytucje upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Korzystającego ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  a) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego, w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej Polityce Prywatności, danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem koniecznym. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w jego Regulaminie;
  b) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek ich przetwarzania w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  a) prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO;
  b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem;
  c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany we wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 10. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską w zakresie sprzedaży elektronicznej.
  Polityka prywatności obowiązuje od 2 października 2019r.

Cookies

 1. Pliki Cookies są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego.
 2. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony, poprzez zidentyfikowanie oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika, w celu dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb.
 3. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Strony Internetowej „Administrator”.
 5. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  a) identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienie, ankiet lub danych logowanie do Sklepu Internetowego;
  d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  e) tworzenia statystyk (np. Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików „cookies”. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików „cookies” – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ze ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies” są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z tych plików przez Sklep Internetowy. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików „cookies”.
 8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.