Regulamin sklepu

I. Informacje wstępne.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, sposób ich świadczenia i zasady za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.dziennoc.pl.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest:
  PHU Katarzyna Szewczyk
  Dzikowice 118 67-300 Szprotawa
  NIP: 612-172-52-48, REGON: 384506822,
  Zwana dalej Sprzedającym.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  a. adres poczty elektronicznej: sklep@dziennoc.pl
  b. pod numerem telefonu: 736-839-725
 4. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu.
 5. Warunkiem składania zamówień i dokonywania zakupów jest uprzednie zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

II. Definicje ujęte w Regulaminie:

 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dziennoc.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną oraz dokonująca zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Konto – to udostępniona Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego po uprzedniej rejestracji i logowaniu.
 5. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 6. Towar – produkt wraz z jego opisem umieszczony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
 9. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu Cywilnego
 10. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w zamówieniu.
 11. Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania dostawy towarów.
 12. Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Usługi – świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730, ze zm.).
 14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
 15. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U . z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019r., poz. 134, 730, 1495 ze zm.).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123, 730 ze zm.).
 18. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392, 2433, z 2019r. poz. 675, 1018, 1495, 1520 ze zm.).

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 1. Czynność korzystania ze Sklepu Internetowego polega na zapoznaniu się Klienta z treścią oraz towarami prezentowanymi w Sklepie Internetowym.
 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie:
  a) komputera lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do internetu;
  b) zainstalowanej przeglądarki internetowej;
  c) dostępu do poczty elektronicznej;
  d) oprogramowania do odczytywania plików w formacie .pdf;
  e) włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies lub Javascript;
 3. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.
 4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie i umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

IV. Usługi.

 1. Sprzedający umożliwia Klientowi przez całą dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które obejmują:
  a) prowadzenie konta w Sklepie Internetowym, które jest możliwe po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu Internetowego;
  b) korzystanie z Newslettera poprzez otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektroniczny;
  c) umożliwienie składania zamówień drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym po uprzednim założeniu konta i wypełnieniu formularza zawierającego dane do wysyłki i adresu dostawy;
  d) umożliwienie zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem świadczonych usług w ramach Sklepu Internetowego;
  e) umożliwienie umieszczania opinii klienta w ramach Sklepu Internetowego odnoszących się m.in. do towarów czy przebiegu transakcji, które powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, a ponad to nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

V. Tryb zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Informacje dotyczące towaru zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący składając zamówienie powinien uprzednio zapoznać się z Regulaminem.
 3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie nabyte i wprowadzone na rynek polski.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 5. W przypadku składania zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, zostaje ono złożone w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta ta wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 6. Składając zamówienie Klient powinien określić i podać:
  a) nazwę towaru wskazaną przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
  b) ilość towaru;
  c) sposób dostawy oraz formę płatności z pośród oferowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
  d) dane potrzebne do realizacji zamówienia, w tym imię, nazwisko, adres, telefon oraz adres e-mail;
  e) całkowitą wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki oraz potwierdzić, że jest świadomy iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
 7. Obsługa telefoniczna Klientów i odbieranie wiadomości e-mail przesłanych przez Klientów dostępne są w dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przesyła Klientowi potwierdzenie jego warunków za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 9. Da każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dostarczana jest drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, chyba że ten zaznaczy w odpowiedzi mailowej, że faktura powinna być dostarczona w formie wydrukowanej. Akceptacja regulaminu stanowi zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Ceny towarów i metody płatności.

 1. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Kupujący zostanie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i złożeniu zamówienia.
 2. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności:
  a) Płatność elektroniczna – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu firmy rozliczeniowej potwierdzającej dokonanie płatności przez Klienta, natomiast wysyłka nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia;
  b) przelew bankowy na rachunek Sprzedającego – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, natomiast wysyłka towaru zostanie dokonana po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego i skompletowaniu całego zamówienia;
  c) gotówka za pobraniem, czyli płatność dostawcy (firmie kurierskiej) przy dokonywaniu dostawy – realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i jego skompletowaniu.
 3. Sprzedający informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówienie, zgodnie z zasadami wyznaczania terminu płatności podanymi na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku braku płatności przez Klienta w określonym terminie Sprzedający może wyznaczyć Klientowi dodatkowy 7-dniowy termin do zapłaty z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. Dostawa towaru.

 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta w trakcie przesłania zamówienia.
 3. Sprzedający zamieszcza w opisie towaru na stronie internetowej Sklepu Internetowego informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia, a także o wysokości opłat za dostawę towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 5. Wysyłka różnych towarów objętych zamówieniem, dla których przewidziane są różne terminy realizacji, będzie wykonana w terminie najpóźniejszym spośród przewidzianych.
 6. Informacja o ilości dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz dostawy, jak również o wysokości opłat za dostawę towaru przekazywana jest Klientowi przez Sprzedającego także w ramach potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru, a w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia jej zawarcia.
 2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na adres poczty elektronicznej Konsumenta otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta nie przysługuje w poniższych przypadkach:
  a) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) świadczenia usług, gdy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przez rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. Istnieje możliwość dokonywania zmian przez Klienta w zamówieniu, aż do momentu nadania przez Sklep Internetowy przesyłki z przedmiotem zamówienia. Status realizacji zamówienia widoczny jest na koncie Klienta po zalogowaniu, Jednakże, gdy przedmiotem zamówienia jest produkt o indywidualnych właściwościach, którego wykonanie ma się odbyć o specyfikację wskazaną przez Klienta, zmiana zamówienia może nastąpić wyłącznie przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy lub zmian danych do faktury VAT. W przypadku całkowitej lub częściowej rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ustalonej ceny sprzedaży nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedającego. Potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedającego dokonania zamian lub anulowania zamówienia przesyłane jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas procesu składania zamówienia.
 11. Jeżeli Sprzedający nie wykona zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w art. 491 Kodeksu Cywilnego. Kupujący może także zażądać do Sprzedającego dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, a w przypadku dalszego upływu terminu Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 12. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w wykonaniu obowiązku zapłaty z tytułu umowy sprzedaży Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

IX. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania produktów bez wad.
 2. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży mogą być złożone w formie elektronicznej i przesłane na adres sklep@dziennoc.pl.
 3. Klient jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą oraz jeżeli jest to możliwe dołączyć do niego dowód zakupu na adres Sprzedawcy:
  PHU Katarzyna Szewczyk Dzikowice 118, 67-300 Szprotawa.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania oraz ustosunkuje się do reklamacji poprzez odpowiedź e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w reklamacji.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy towar. Jeśli wymiana bądź naprawa nie będzie możliwa, Sprzedawca może obniżyć Kupującemu cenę za towar, w takim przypadku zwrot różnicy w cenie nastąpi na konto bankowe wskazane przez zamawiającego.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za różnice, w szczególności w kolorze pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które są wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z usług na adres poczty e-mail sklep@dziennoc.pl
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego następuje w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia.
 5. W przypadku braku informacji w zakresie reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia, w niezbędnym zakresie, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

XII. Polityka prywatności.

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów i osób korzystających ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności, która jest zamieszczona na stronie internetowej www.dziennoc.pl.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzone będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 6. Sprzedający będzie informował Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie w Sklepie Internetowym wyraźnej informacji o dokonanej zmianie.
 7. Po wprowadzeniu zmian do Regulaminu nabycie kolejnego Towaru będzie możliwe po zaakceptowaniu nowego brzmienia Regulaminu.
 8. Klient ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy na prowadzenie konta, bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@dziennoc.pl stosownego oświadczenia.
 9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku gdy Klient uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W razie konieczności do zaprzestania dalszych naruszeń przez Klienta Sprzedający może w okresie wypowiedzenia zablokować dostęp do usług objętych wypowiedzeniem.
 10. W drodze porozumienia stron, Klient i Sprzedający mogą w każdym czasie rozwiązać zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu umowę.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 października 2019r.